bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dokumenty

W związku z wejściem w życie z dniem 19.01.2013r. nowych przepisów dotyczących składanych dokumentów stosuje się następujące zasady: Od kandydata, który rozpoczął szkolenie na prawo jazdy przed wejściem w życie nowych przepisów wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • jedna wyraźna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu w zakresie kategorii: C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej):
  • B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D lub D1
  • B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E
  • A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D

Od kandydata, który rozpoczął szkolenie na prawo jazdy po wejściu w życie nowych przepisów przy zapisie na egzamin stosuje się następujące zasady:

 • kandydat informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, nadanym przez wydział komunikacji (PKK)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 • wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. ( w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez Dyrektora WORD)
 • wniosek z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. (w egzaminie praktycznym może być obecny instruktor, który szkolił te osobę).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30 poz. 151), Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. z dnia 5 września 2012r. poz. 995)Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 678