bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy (przedlekarskiej). Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta. Termin ten może zostać zmieniony nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym ośrodka egzaminowania (Dz. U. z 2013r., poz. 476).

W BOK osoba zdająca otrzymuje wydruk, w którym zapisane są jej dane personalne , a także data i godzina egzaminu, kategoria, o którą się ubiega oraz grupa, w której będzie zdawać egzamin.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

Egzamin teoretyczny w legnickim Ośrodku odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach od 7:30 do 14:30, natomiast w Oddziale Terenowym w Lubinie w poniedziałki i środy od 8:00 do 14:10. Na egzamin osoba zdająca oczekuje w poczekalni egzaminów teoretycznych we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) umożliwiający identyfikację osoby. Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów. Legnicki WORD wyposażył salę komputerową (znajduje się ona na parterze) w 14 stanowisk.

NOWY EGZAMIN TEORETYCZNY Realizuje wymagania określone w :

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami,
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 • Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz,
 • Projekcja filmu kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
 • Pytania są punktowane 3, 2 i 1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Niewskazanie żadnej odpowiedzi jak również wskazanie błędnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO

Część podstawowa (20 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi.
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt )
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Po egzaminie teoretycznym

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu. W tym celu klient powinien dokonać opłaty i udać się do Sali Obsługi Interesantów, gdzie ustali termin kolejnego egzaminu teoretycznego. Ponownie otrzyma zaświadczenie, na którym oznaczony będzie termin i godzina egzaminu.

Jeżeli wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, po uiszczeniu opłaty udaje się do Sali Obsługi Interesantów, gdzie ustala termin egzaminu praktycznego.Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 715