bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Szkolenie z wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku (Dz.U. 10.123.840), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oferuje szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

2. Szkolenie przeznaczone jest dla następujących osób:

 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego
 • jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu
 • umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów
 • pilot pojazdów nienormatywnych
 • podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów
 • członek zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń
 • strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art.15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, poz 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.

3. Program szkolenia

I. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:

 1. pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
 2. osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 3. osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 4. kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 5. strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 6. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 7. strażakom Państwowej Straży Pożarnej, członkom ochotniczej straży pożarnej oraz strażakom jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 8. funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;
 9. pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 10. pilotom pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
 11. członkom zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze

II. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

Omówienie możliwości wystąpienia:

 1. różnych reakcji kierujących pojazdami;
 2. konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;
 3. różnych warunków atmosferycznych (niedostateczna widoczność);
 4. różnych warunków drogowych (np. natężenie ruchu);
 5. unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym

III. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji - dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia

IV. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego

V. Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się

VI. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)

4. Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy:

 • wypełnić wniosek (załączony poniżej) i przedstawić dowód opłaty za szkolenie
 • wniosek wraz z dołączonym dowodem opłaty za szkolenie należy złożyć w sekretariacie WORD Legnica

5. Minimalna ilość uczestników kursu: 8 osób

6. Koszt szkolenia wynosi 350 zł od osoby

UWAGA: Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 228