bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WORD w Legnica
Data publikacji strony internetowej: 2003-06-01; Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-23
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: administrator@word-legnica.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /76/ 86-60-251 wew 217 lub /76/ 86-60-251 wew. 101.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji uznanej za niedostępną oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który dokument chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa nie później jednak niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, pracownik Oddziału Regionalnego w Legnicy może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ośrodek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
        Budynek administracyjno - szkoleniowy WORD w Legnicy, znajdujący się przy ul. Bydgoskiej 30C został oddany do użytku w roku 2002 i jest to obiekt, który został dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w tym w szczególności:
        przed budynkiem zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (posiadają one wymiary i oznaczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami);
        wykonano podjazd do budynku tak, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp;
        w budynku znajduje się toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
        w Biurze Obsługi Klienta zastosowano szerokie wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dojazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim;
        w obiekcie na poziomie zero brak jest barier w postaci progów, różnic poziomów posadzki itd. umożliwiającej przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim;
        w budynku zamontowane zostały wizualne informacje na temat pomieszczeń w budynku;
        do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym;
        dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona została możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – z poziomu zero ewakuacja odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku.

        Budynek w Lubinie, w którym mieści się Oddział Terenowy:
        jest to obiekt, do którego osoba ze szczególnymi potrzebami może wjechać wprost z terenu zewnętrznego po specjalnie przygotowanym podjeździe;
        w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
        Biuro Obsługi Klienta zostało przygotowane, aby umożliwić swobodny dojazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim;
        w obiekcie brak jest barier w postaci progów, różnic poziomów posadzki itd. umożliwiającej przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim;
        w budynku zamontowane zostały wizualne informacje na temat pomieszczeń w budynku;
        do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym;
        dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona została możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – obiekt parterowy, ewakuacja odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku.

        Budynek w Lubaniu, w którym mieści się Oddział Terenowy:
        jest to obiekt, do którego osoba ze szczególnymi potrzebami może wjechać wprost z terenu zewnętrznego po specjalnie przygotowanym podjeździe;
        w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
        Biuro Obsługi Klienta zostało przygotowane, aby umożliwić swobodny dojazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim;
        w obiekcie brak jest barier w postaci progów, różnic poziomów posadzki itd. umożliwiającej przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim;
        w budynku zamontowane zostały wizualne informacje na temat pomieszczeń w budynku;
        do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym;
        dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona została możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – obiekt parterowy, ewakuacja odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku.

WORD w Legnicy zapewnia tłumacza migowego towarzyszącego podczas egzaminu na prawo jazdy, wniosek w tej sprawie należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta : /76/ 86-60-251 wew. 110 lub bok@word-legnica.plOpublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 15.09.2020
Dokument oglądany razy: 289